Home | Levensloop | Buitenland | Binnenland | Leiding van wetenschappelijke projecten | Wetenschap en maatschappij | Publicaties | Digitaal voorhanden publicaties


3. BINNENLAND

3.1. Functies in wetenschappelijke verenigingen en instellingen

3.2. Lezingen in binnenland

3.3. Studie-activiteiten

3.4. Internationale samenwerking RU Gent via Erasmus en Tempus

3.5. Medewerking aan tentoonstellingen

3.6. Jurylid doctoraten

 

 3.1. Functies in wetenschappelijke verenigingen en instellingen

Hoofdredacteur van het schooltijdschrift De Eikel van het Koninklijk Atheneum te Eeklo, in 1951-1952; lid van de redactie in 1950-1951.

Lid van de beheerraad van de Belgische Commissie voor de geschiedenis van Standen en Landen (afdeling van de International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions) en tot lid van het leescomitee (december 1972). Voorzitter van dit genootschap vanaf december 1977 (zie 6.2., # 6)).

Lid van het internationaal "Centre d'histoire de l'Ecriture" (december 1973).

Lid van de 17de Commissie van het NFWO, afdeling geschiedenis, van 1 oktober 1975 tot 30 september 1990.

Lid Bestuur Belgische Vereniging voor Hospitaalgeschiedenis (oktober 1976).

Lid werkgroep Censimento (repertorium pauselijke documenten in België 1198-1415) vanaf 1976.

Lid Raad van Beheer Centrum voor Stedebouwkundige Geschiedschrijving, vanaf 1981.

Lid van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis (Brussel) vanaf 20 juni 1981 (KB 8 maart 1983) en secretaris-penningmeester vanaf 27 februari 1982 tot mei 1999, erelid vanaf september 2000 (zie 6.3., # 146, 147, 148, 162, 163, 170, 171, 184, 185, 208, 209, 210, 219, 220, 236, 241, 242, 249, 250, 256, 257, 266, 275, 277, 278, 281, 282, 288, 289, 297, 308,313, 314, 315, 316, 318, 319, 341, 342, 347, 348).

Lid van het Beheerscomité van het Fonds voor Kollektief Fundamenteel Onderzoek sedert 1986.

Lid van de stuurgroep, ingericht door de Vlaamse Interuniversitaire Raad, "Evaluatie van wetenschappelijk onderzoek en visitatiecommissies" vanaf 1990.

Coördinator van de stuurgroep "Pilootstudie geschiedenisonderzoek" ingericht door de Vlaamse Interuniversitaire Raad belast met de redactie van de kaart van wetenschapsbeoefening en van de wetenschapspolitieke aspecten in de sector Geschiedenis-Kunstgeschiedenis aan de Vlaamse Universiteiten (1991). Hoofdredacteur en coördinator van het Rapport, besproken en aanvaard op de vergadering van de rectoren op 22 september 1992. Bekendmaking van de resultaten: zie 6.1., # 28, en 6.3., # 267.

Lid van de stuurgroep Wetenschappelijk Onderzoek in de Cultuur- en Menswetenschappen ingericht door de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid, augustus 1991.

Lid van de Beoordelingscommissie "Geschiedenisonderzoek", samengesteld met experten in wetenschapspolitiek en buitenlandse historici, onder voorzitterschap van prof. O. Steenhaut, ingericht door de VLir in 1993, met het oog op een kritische beoordeling van de resultaten en het rapport van de stuurgroep "Pilootstudie geschiedenisonderzoek" (zie 6.1., # 28, en 6.3., # 267).

Leiding van een project opgezet door het Algemeen Rijksarchief te Brussel, vanaf augustus 1994, over 'De gewestelijke en plaatselijke overheidsinstellingen in de Nederlanden', afdeling graafschap Vlaanderen, met het oog op een publicatie van een repertorium terzake (zie 6.2., # 36).

Lid van de Selectiecommissie voor de functie van Directeur-Generaal van de Koninklijke Bibliotheek van België, ingericht door Selor te Brussel, in november 2003.

Lid van de nieuwe Selectiecommissie voor de functie van Directeur-Generaal van de Koninklijke Bibliotheek van België, ingericht door Selor te Brussel, in november 2004.

Lid van de Jury voor de Prix Baron de Saint-Genois, periode 2001-2005, uitgereikt door de Académie Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, januari-maart 2006.

Lid van de stuurgroep VLAC (Vlaams Academisch Centrum, Flemish Academic Centre for Science and the Arts) in het kader van Koninklijke Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, vanaf september 2005.

Lid van de adviescommissie, ingesteld door de Universiteit Gent, belast met de redactie van een 'institutionele code voor het tijdelijk gebruik van terreinen, lokalen en infrastructuur van de Universiteit Gent', in november 2005 - januari 2006. De code werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent op 16 maart 2007.

Lid van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering van het Vlaams Instituut voor Geschiedenis, VIGES v.z.w., opgericht door de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, op 7 augustus 2007.

Lid van het Wetenschappelijk Comitee ter voorbereiding van een colloquium over 'Vorstelijke kanselarijen en scriptoria, 10e tot 14e eeuw', gepland ter gelegenheid van de 175e verjaardag van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis in december 2009.

Lid van de Wetenschappelijke Commissie van het Nationaal Biografisch Woordenboek, uitgegeven door de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, de Koninkijke Academie voor Geneeskunde van België en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, vanaf 1 januari 2008.

Lid van de begeleidingscommissie voor het project 'Geschiedenis van de Coupure', onder leiding van prof. Marcel Storme, vanaf 18 juli 2008.

Lid van de internationale Peer Review Commission voor een Research Evaluation van de sector 'History', aan de Vrije Universiteit Brussel. Visitatiegesprekken in situ gevoerd op 25 september 2008, voor de tien volgende onderzoeksgroepen: History; Centre for Information, Documentation and Research on Brussels; Social-Cultural Food Research; Freemasonry; Historical Research into Urban Transformation Processes; Mediterranean Archaeologiica Research Institute; Archives and Records Management; Renaissance and Humanism; Antique Civilizations and their Documents; Art Sciences and Archeology.

Lid benoemd van het wetenschappelijk Comité 'Pro Civitate', op 21 november 2008, opgericht tot voortzetting van de activiteiten van het gelijknamig comité, opgericht door het Gemeentekrediet van België in 1962. Het nieuwe comité beoogt de bevordering van de geschiedenis van de Belgische steden en gemeenten, en zal o.m. instaan voor de uitreiking van een jaarlijkse prijs voor studies op dit terrein. Het nieuwe comité werkt thans onder de bescherming van twee Belgische academies, de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, en de Académie royale de Belgique.

Deelname op 3 mei 2010 aan een bijeenkomst voor de toekenning van de prijs Pro Civitate 2010 (Franstalige reeks) in het Paleis der Academiën. Er werd beslist om de studie van de heer CHARRUADAS te bekronen met de Pro Civitate prijs voor 2010.

Deelname op 3 mei 2010 aan een bijeenkomst voor de toekenning van de prijs Pro Civitate 2011 (Nederlandstalige reeks) in het Paleis der Academiën. Er werd beslist om de studie van de heer J. Hanus te bekronen met de Pro Civitate prijs voor 2011.

Lid van de Jury voor de Prijs Frans Van Cauwelaert vppr de Humane Wetenschappen, 2012, uitgereikt door de Koninklijke Vlaamse Academie van België, november 2012.

Deelname op 14 maart 2014 aan een bijeenkomst voor de toekenning van de prijs Pro Civitate 2014 (Franstalige reeks) in het Paleis der Academiën. Er werd beslist om de studie van de heer Florian Mariage ( Bailli royal, seigneurs et communautés villageoises. Jeux et enjeux de pouvoir(s) en Tournaisis de la fin du XIVe à la fin du XVIe siècle) te bekronen met de Pro Civitate prijs voor 2014.

Deelname op 15 september 2015 aan een bijeenkomst voor de toekenning van de prijs Pro Civitate 2015 (Nederlandstalige reeks) in het Paleis der Academiën. Er werd beslist om de studie van de heer Brecht Dewilde te bekronen met de Pro Civitate prijs voor 2015.

Deelname op 10 maart 2016 aan een bijeenkomst voor de toekenning van de prijs Pro Civitate 2014 (Franstalige reeks) in het Paleis der Academiën. Er werd beslist om de studie van de heer Geoffrey Grulois, L'archéologie du savoir territorial à la croisée de l'urbanisme et des sciences sociales naissantes en Belgique dans la première moitié du XXe siècle ,te bekronen met de Pro Civitate prijs voor 2016.

Deelname op 22 september 2017 aan een bijeenkomst voor de toekenning van de prijs Pro Civitate 2017 (Nederlandstalige reeks) in het Paleis der Academiën. Er werd beslist om de studies van Johan Poukens en Tineke Van Gassen ex aequo te bekronen met de Pro Civitate prijs voor 2017.

Deelname op 29 maart 2018 aan een bijeenkomst voor de toekenning van de prijs Pro Civitate 2014 (Franstalige reeks) in het Paleis der Academiën. Er werd beslist om ex aequo de studies van Lise Saussus (middeleeuwse archeologie, toegepast op de metaalnijverheid in Douai) en Thibault Jacobs te bekronen met de Pro Civitate prijs voor 2018.


 3.2. Lezingen in binnenland

Voordrachten voor het "Institut des Hautes Etudes de Belgique" te Brussel (1959 en 1964), op het XXIIde Vlaamse Filologencongres (1957), voor de "Société pour le progrès des Etudes Philologiques et Historiques" (1960), voor de Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal en Letterkunde en Geschiedenis (1960), voor de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent (1957 en 1965).

Lezing op het XVde Internationaal Congres der Société J. Bodin in juni 1962 in de Vrije Universiteit te Brussel met een rapport over "Les Etats de Flandre" in het kader van het algemeen thema "Gouvernés et Gouvernants" (zie 6.3., # 23).

Deelneming aan de "Journées Internationales d'Histoire du droit et des Institutions" te Antwerpen in mei 1961.

Deelneming aan het Internationaal Colloquium over Middeleeuwse stadsfinanciën te Blankenberge in september 1962 ingericht door "Pro Civitate", met een lezing over "Quelques aspects des comptes communaux en Flandre au moyen-âge" (zie 6.3., # 21).

Verslaggever van het Colloquium "Bronnen voor de religieuze geschiedenis van België" (Brussel, november 1967), voor de sectie middeleeuwen over "De verhouding van de Kerk en de lokale en regionale overheid in Vlaanderen" (zie 6.3., # 39).

Lezing voor de Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis te Brussel op 9 maart 1969 over "Facties en publieke opinie pro en contra de Bourgondische hertogen in de Nederlanden".

Deelname aan het 1ste Internationaal Symposium van Boekhoudingshistorici, gehouden in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel (oktober 1978), met een nota over "Thèmes de recherche pour l'histoire de la Comptabilité au moyen-âge".

Secretariaat van de afdeling "Financiewezen" in het kader van het Colloquium "Bronnen van de Economische geschiedenis van België", georganiseerd door de Vereniging van Archivarissen en Bibliotheekarissen van België, in november 1971.

Lezing voor de Cercle d'Histoire van de U.L.B. te Brussel over "Les perturbations dans les relations commerciales anglo-flamandes entre 1379 et 1407" (januari 1972) en over het zelfde onderwerp voor de Société pour le progrès des Etudes Philologiques et Historiques te Brussel in november 1972 (zie 6.3., # 67).

Voorzitter Internationaal Colloquium over de Pacificatie van Gent, te Gent (oktober 1976).

Deelname aan 11de Internationaal Colloquium van het Gemeentekrediet van België te Spa (1-4 september 1982) over "Het openbaar initiatief van de gemeenten in België. Historische Grondslagen (Ancien Régime)". Lezing als synthese van het colloquium : "Y-à-t-il une gestion et un choix délibéré dans le dosage des divers secteurs, où les communes de l'Ancien Régime dans les Pays-Bas méridionaux ont été actives ?" (zie 6.3., # 149 en 150).

Lezing op het Colloquium Liefde en Fortuna te Gent op 23-24 november 1983 over "Fictie en historische realiteit. Colijn van Rijsseles 'De Spiegel der Minnen' ook een spiegel van sociale spanningen in de Nederlanden der late middeleeuwen" (zie 6.3., # 158).

Lezing over "Les villes des anciens Pays-Bas au bas moyen-âge (XIVème-XVème siècles)" tijdens Colloque Cinquante ans après la mort d'Henri Pirenne, ingericht te Brussel op 10-11 mei 1985 door het Institut des Hautes Etudes de Belgique (zie 6.3., # 166).

Inleiding tot het Internationaal Colloquium aan de R.U.-Gent op 24 mei 1985 over "Methodologische aspecten van de studie der vermogensverhoudingen en der sociale structuren in de laatmiddeleeuwse steden".

Hulde-lezing op de viering van prof. em. Marcel Hoebeke, vaste secretaris van de Kon. Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde over "Marcel Hoebeke als historicus en hoogleraar", te Oudenaarde op 11 oktober 1985.

Lezing voor de Koninklijke Academie voor Wet., Lett. en Sch. K., Kl. der Lett., te Brussel, op 5 december 1986 over "Leliaards in Vlaanderen na 1302 duurzame motieven voor deze politieke optie" (zie 6.3., # 207 en 359).

Lezing voor Kulturele Kring St. Paulus te Gent op 3 december 1987 over "De Gouden Eeuw van Bourgondië".

Lezing aan de Katholieke Universiteit Leuven (Kortrijk) op 7 maart 1988, over "De Bourgondische gouden eeuw, ook welvaart voor de gewone mensen ?".

Lezing op het Tiende Colloquium van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, te Gent op 2 september 1988: "Van hertogen, burgers en minder wel-varende luyden in de glansjaren der Bourgondische Nederlanden".

Deelname aan de hulde aan Achiel De Vos, 9 september 1989 te Evergem met een lezing over "De historicus Achiel De Vos".

Deelname aan het colloquium ingericht door het Gemeentekrediet van België te Spa op 4-6 september 1990 over "Le réseau urbain en Belgique dans une perspective historique, 1350-1850" met algemeen verslag over het gedeelte "Flandre", i.s.m. J.P. Sosson (zie 6.3., # 255).

Lezing op de feestzitting van de stad Eeklo "Zevenhonderdvijftig jaar succesvolle kleinschaligheid te Eeklo : een prestatie van formaat" op 15 december 1990 (zie 6.3., # 245).

Lezing voor de VTB-VAB-Kunstkring van St Denijs-Westrem op 9 juni 1993 over "Kunstwerken en historische kritiek : het oorlelletje van Morelli en de roze billen van Renoir".

Voorzitterschap van het colloquium van de 'Kontaktgroep middeleeuwen' te Gent, op 25 februari 1994, rond het thema 'De adel in de middeleeuwen'.

Lezing te Staden op 6 october 1995, over "De Bourgondische cultuur in de Lage Landen in de late middeleeuwen".

Lid van het Organizing Committee van het XIe. Colloque, over 'La conservation des manuscrits et des archives au moyen âge', georganiseerd in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel (19-21 october 1995) door het Comité International de Paléographie Latine.

Lezing over 'The Golden Age of the Burgundian Netherlands - 14th and 15th Centuries', te Gent, op 14 maart 1996, in het kader van de post-akademische opleiding 'Low Countries Studies'.

Voorzitter van de zitting over "Rahmenbedingungen für den hansischen Handel in Flandern/Brügge" tijdens het Kolloquium 'Hansekaufleute in Brügge' georganiseerd te Brugge op 25-28 april 1996.

Deelname aan het 43 ste Nederlands-Vlaams Historisch Congres te Leuven, van 16 tot 18 mei 1996, met als thema beeldvorming in de geschiedschrijving.

Lezing over 'The Golden Age of the Burgundian Netherlands - 14th and 15th Centuries', te Gent, op 6 februari 1997, voor de Erasmus-studenten in het kader van de post-akademische opleiding 'Low Countries Studies'.

Lezing voor de Orde van den Prince, afdeling Land van Waas en Dendermonde, op 17 maart 1997 te Sint-Niklaas, over 'Bourgondische Stads- en Hofcultuur in de 15de eeuw : paradox of geslaagd huwelijk ?'.

Studiebegeleiding van de oriëntatiecursus Cultuurwetenschappen van het Studiecentrum Open Universiteit Gent, met een inleiding over de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden, op 30 oktober 1997.

Lezing over 'The Golden Age of the Burgundian Netherlands - 14th and 15th Centuries', te Gent, op 12 februari 1998, voor de Erasmus-studenten in het kader van de post-akademische opleiding 'Low Countries Studies'.

Lezing op 19 februari 1998 voor de vereniging der Alumni Universiteit Gent, over 'De verborgen verleiding van fictie en theater in de late middeleeuwen'.

Voorzitterschap van de workshop van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek, gehouden te Gent op 24 april 1998, over 'Nationale identiteit in de middeleeuwen'.

Organisator en voorzitter van het congres georganiseerd te Brugge op 18 mei 1998, in samenwerking met het Algemeen Rijksarchief, over 'De Vlaamse instellingen tijdens het Ancien Régime : recent onderzoek in nieuw perspectief'.

Organisator en voorzitter van het congres van de Commission Internationale de Diplomatique, georganiseerd te Gent van 25 tot 29 augustus 1998, over het thema 'La diplomatique urbaine en Europe' (zie 6.3., # 349-351).

Lid van het ere-comité en voorzitterschap van een sessie van het Internationaal Colloquium 'Les niveaux de vie au Moyen Age : mesures, perceptions et représentations', georganiseerd te Spa van 21 tot 25 oktober 1998, door het PAI-programma 'La société urbaine au bas Moyen Age' (afdeling Louvain-la-Neuve) i.s.m. de 'Groupe de Recherche sur le Moyen Français'.

Toespraak 'Hulde aan Raymond van Uytven' op de feestzitting ingericht aan de Ufsia te Antwerpen op 28 november 1998, naar aanleiding van de overhandiging van het Liber Amicorum aan prof. dr. Raymond van Uytven (zie 6.3., # 338)

Lezing over 'The Golden Age of the Burgundian Netherlands - 14th and 15th Centuries', te Gent, op 28 januari 1999, voor de Erasmus-studenten in het kader van de post-akademische opleiding 'Low Countries Studies'.

Vergadering van de werkgroep Paleografische Atlas van de Nederlandstalige Oorkonden en Handschriften in de 13de eeuw (samenwerking Universiteit Gent, Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Leiden) te Gent (18 mei 1999).

Lezing over 'Mechelen : lieu de mémoire van de Bourgondische Nederlanden', op de Algemene Vergadering van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten te Mechelen op 29 mei 1999 (zie 6.1., # 44).

Lezing over 'De cosmopolitische Lage Landen in de 15de eeuw', op de hulde van prof. Herman Verhaegen, dienst inwendige ziekten AZ Jan Palfijn, te Antwerpen, op 26 juni 1999.

Deelname als discutant aan de workshap van de Nederlandse Onderzoekschool Mediëvistiek en de Vlaamse universiteiten over 'Brugge op de drempel van de rederijkerij', te Brugge op 30 oktober 2000.

Deelname aan de workshop 'Urban and Rural Elites', georganiseerd te Gent op 24 november 2000 door de Universiteit Gent en de Rijksuniversiteit Leiden.

Deelname aan het Colloquium 'De stem van de stilte. Een andere kijk op vrouwelijke geletterdheid in de middeleeuwen', ingericht aan Ufsia, Antwerpen, door de Universidad de Chile en de universiteiten van Antwerpen (Ufsia) en Gent, op 28 november 2000.

Voorzitterschap van een sessie op het Internationaal Colloquium 'Le verbe et l'image. Les représentations du monde du travail et des élites dans la ville médiévale', georganiseerd te Marche-en-Famenne van 24 tot 27 oktober 2001, door het PAI-programma 'La société urbaine au bas Moyen Age' (afdeling Louvain-la-Neuve) i.s.m. het I.U.A.P. van de Universiteit Gent.

Voorzitterschap van een sessie op het Internationaal Colloquium 'Urban Public Debts, Urban Governments and the Market for Annuities in Western Europe, 14th - 18th centuries', georganiseerd te Gent van 23 tot 24 november 2001, door het Vlaams-Nederlands VNC-project over 'Burgers,geld en stadsbesturen', in samenwerking met KU Brussel, VU Amsterdam en Uv Amsterdam.

Lezing over 'Feesten in de 15de eeuwse Bourgondische Nederlanden', voor de Universitaire club 'De Gulden Draak', op 18 december 2001.

Lezing over 'De Zwarte Dood van de veertiende eeuw', voor de studenten geschiedenis en kunstgeschiedenis van de Universiteit Gent, op 24 maart 2003.

Deelname aan het debat op de 'Multidisciplinary Meeting on the History of the Ghent Altarpiece, its Commission and Setting', te Gent, op 27 maart 2003.

Deelname aan het debat op het VLAC Contactforum te Brussel, op 28 maart 2003, over 'In but not of the Market : Movable Goods in Late Medieval and Early Modern Urban Society'.

Voordracht voor Probus-Oostkust te Knokke op 4 april 2003, over 'Amerika gezien door een gasthoogleraar'.

Lezing over ‘The Medieval Face of Ghent’, voor een groep studenten van de University of California at Berkeley, te Gent, op 16 juli 2003.

Lezing over ‘The Van Eyck Panel and the Saint John’s Church in Medieval Ghent’, voor een groep studenten van de University of California at Berkeley, te Gent op 17 juli 2003.

Lezing over ‘Emotions in the Middle Ages. Some methodological footnotes, op het international colloquium ‘Fever running in the blood : feeling and representing emotions in the heart of the town, XIVth – XVI th centuries, te Gent, op 30 augustus 2003 (zie 6.3., # 415).

Lezing over ‘The Structures of a Medieval City: Ghent in the 14th and 15th centuries’, tijdens de zomer-cursus ingericht door de University of California at Berkeley, op bezoek te Gent onder leiding van prof. Johan Snapper, op 10 juli 2004.

Organisator en sessie-voorzitter van de Workshop georganiseerd op 22 en 23 oktober 2004 te Antwerpen, door de Onderzoekschool Mediëvistiek, over ‘Courts and Communication in the Late Middle Ages and the Early Modern Period’.

Lezing over ‘People without History. Conclusions’, op de studiedag van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek aan de Universiteit Antwerpen op 23 maart 2005 over ‘The people without history, in de middeleeuwen : een verkenning’.

Lezing voor Rotary Mechelen, op 5 november 2005, over ''De rol van Mechelen in de geschiedenis van de Nederlanden".

Organisator van de conferentie ‘Women at the Burgundian Court. Presence and Influence’ te Mechelen op 26 en 27 november 2005.

Lessencyclus voor ambtenaren-stagiairs van de Buitendiensten van de Belgische Staatsveiligheid over ‘Het decoderen en kritisch analyseren van documenten : methodologische valkuilen en oplossingen’, in april 2006.

Lezing ‘Life and Work of Barbara Hanawalt’, als inleiding tot de eerste Henri Pirenne-lezing, ingericht door de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te Gent, op 24 april 2006.

Lezing over ‘Utulitas communis in the Low Countries (13th – 15th centuries). From social mobilization to legitimation of power’, op het international colloquium ‘De bono communi. The Discourse and Practice of the Common Good in the Cities of Western Europe (13th – 16th c.)’, te Gent, op 15 en 16 september 2006.

Deelname aan de vergadering van de stuurgroep VLAC (Vlaams Academisch Centrum, Flemish Academic Centre for Science and the Arts) in het kader van Koninklijke Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, over de werking van de clusters georganiseerd in het kader van de VLAC, op 20 juni 2007.

Lezing voor de Stedelijke Cultuurraad van Deinze, in het kader van de feestelijkheden rond 'Vlaanderen Feest', op 11 juli 2007, over 'Waarheen met Vlaanderen in 2007?'.

Lezing over 'The Medieval City of Ghent', in het kader van de zomer-cursus ingericht door de University of California at Berkeley, op bezoek te Gent onder leiding van prof. Johan Snapper, op 11 juli 2007.

Lezing bij de oprichting van VIGES, in de schoot van de Koninklijke Vlaamse Academie, te Brussel, op 5 november 2007 over 'De biografie: verguizen of de hemel inprijzen?'.

Lezing over 'Liberalen in Lier: Arthur en Herman Vanderpoorten', tijdens de academische zitting over '150 jaar liberalisme in Lier' op 1 december 2007.

Lezing over 'De originaliteit van de geschiedenis van 'Het platteland en de dorpen van Deinze, naar aanleiding van de presentatie van deel 3 van de Geschiedenis van Deinze, in de Rotonde-zaal van het Kasteel van Ooidonk, op 14 december 2007.

Lezing over 'Oxford, een medespeler in de Belgische politiek', op het Colloquium van het Liberaal Vlaams Verbond en Liberales, over 'Het Manifest van Oxford. Op zoek naar de roots van het hedendaags liberalisme', op 17 december 2007, in het Cultureel Centrum De Markten te Brussel.

Deelname aan de vergadering van de stuurgroep VLAC (Vlaams Academisch Centrum, Flemish Academic Centre for Science and the Arts) in het kader van Koninklijke Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, op 17 januari 2008.

Deelname aan een overlegsessie met Donald Haks, voorzitter van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in Den Haag, met VIGES, in de schoot van de Koninklijke Vlaamse Academie, over de aanpak van een Biografisch Woordenboek, en over het repertoriëren en uitgeven van ego-documenten, te Brussel, op 29 januari 2008.

Voordracht voor Probus Artevelde te Gent op 4 maart 2008, over 'Is dit een echte Breughel? Werkelijkheid en waarheid'.

Lezing over 'Romantiek en politiek Middeleeuwen uitgevonden. Katholieken en liberalen in het 19e-eeuwse Gent", op 13 oktober 2008, in het Gravensteen te Gent, tijdens het panelgesprek 'De Middeleeuwen uitgevonden. Romantiek en politiek', o.l.v. prof. Marc Boone, in het kader van de week van de Gouden Rijder, ingericht door de Cultuurdienst van de stad Gent..

Gastcollege over 'De vele waarheden in dagboeken en memoires' aan de Vrije Universiteit Brussel, in het kader van het master-college over 'Methodologie van de geschiedenis', gedoceerd door prof. Els Witte, op 27 november 2008.

Lezing over 'The Medieval City of Ghent', in het kader van de zomer-cursus ingericht door de University of California at Berkeley, op bezoek te Gent onder leiding van prof. Jeroen Dewulf, op 22 juli 2008.

Lezing over 'Ceci n'est pas un historien'. Constructie en deconstructie van Henri Pirenne', in het kader van het colloquium 'Henri Pirenne: un historien belge face au développement des sciences sociales et historiques', georganiseerd door de Universiteit Gent en de Université Libre de Bruxelles, te Gent op 27 maart 2009.

Deelname aan de 'Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Conference celebrating its 175th Anniversary', over 'Digital edition of sources in Europe: achievements, problems and prospects' in het Algemeen Rijksarchief te Brussel op 29 april 2009.

Deelname, als vertegenwoordiger van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, aan de Annual Business Meeting of Porta Historica, in het Paleis der Academiën te Brussel op 30 april 2009. Lezing over 'The Medieval City of Ghent', in het kader van de zomer-cursus ingericht door de University of California at Berkeley, op bezoek te Gent onder leiding van prof. Jeroen Dewulf, op 23 juli 2009.

Lezing over 'De zin en betekenis van een 'Geschiedenis van Tielt', op 18 september 2009, in het Stadhuis van Tielt, op een zitting ingericht door de Cultuurraad van Tielt en de uitgeverij Lannoo, naar aanleiding van het verschijnen van Jaak Billiet (ed.), Geschiedenis van Tielt.

Presentatie van het boek 'De Coupure in Gent' op 26 september 2009, in de kapel van de Toevlucht Van Maria te Gent.

Lezing over 'Guy Schrans' nieuwe versie van zijn opus magnum over de Gentse Vrijmetselaars in de 18de eeuw', op 9 december 2009, in het Liberaal archief te Gent, op een zitting ingericht door het Liberaal Archief, naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Vrijmetselaars te Gent in de XVIIIde eeuwe, door prof. Guy Schrans.

Voorzitter van de sessie 'Vorstelijke en heerlijke kanselarijen', te Brussel op 12 december 2009, op het colloquium 'Chancelleries princières et scriptoria dans les anciens Pays-Bas, Xe - Xve siècles', ingericht door de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis naar aanleiding van haar 175e verjaardag.

Lezing over 'Zin en nut van het diplomatisch onderzoek in de 21e eeuw', te Brussel op 11 december 2009, op het colloquium 'Chancelleries princières et scriptoria dans les anciens Pays-Bas, Xe - XVe siècles', ingericht door de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis naar aanleiding van haar 175e verjaardag.

Uiteenzetting over de zin van bronnenedities en van het historisch onderzoek tijdens de ontvangst door prins Filip op het Koninklijk Paleis te Brussel op 4 februari 2010, naar aanleiding van de 175e verjaardag de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.

Inleiding tot en leiding van het debat in het colloquium, ingericht door VIGES (Vlaams Instituut voor Geschiedenis, onder de hoede van de van de Koninklijke Vlaamse Academie), in het Paleis der Academiën, te Brussel, op 5 februari 2010 over het thema 'De maatschappelijke rol van de historicus'.

Lezing als discussant over 'Gender in Textile Production in Italy, Anglo-Saxon England and Ghent', in de sectie 'Fabric and Gender' van het Eight European Social Science History Conferende, georganiseerd te Gent op 14 april 2010.

Lezing over 'Social inequality, social control and social relief in Medieval Ghent', voor de leden van het netwerk 'Social Inequality', tijdens het Eight European Social Science History Conferende, georganiseerd te Gent op 15 april 2010; gevolgd door een bezoek aan Gentse sites die verband houden met sociale hulp en sociale geledingen in het middeleeuwse Gent.

Lezing over 'The structures of Medieval Ghent', in het kader van de zomer-cursus ingericht door de University of California at Berkeley, op bezoek te Gent onder leiding van prof. Jeroen Dewulf, op 23 juli 2010.

Lezing over 'Les actes urbains, témoins d'une conscience identitaire et instruments de décision politique et de controle social en Flandre aux 14e et 15e siècles', samen met Thérèse de Hemptinne, in de sessie 'Les mots de l'identité: la ville, le pouvoiir et l'écrit en Europe aux derniers siècles du moyen âge (geleid door Elisabeth Crouzet - Pavan en Elodie Lecuppre - Desjardin), tijdens de Tenth International Conference on Urban History van de European Association for Urban History, te Gent, op 4 september 2010.

Lezing over 'De geschiedenis van Gent door de ogen van Guy Schrans', op 14 oktober 2010, in het Liberaal archief te Gent, op een zitting ingericht door Uitgeverij Snoeck en het Liberaal Archief, naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Van wit naar blauw. Gent tussen 1780 en 1842', door prof. Guy Schrans.

Gastcollege op 22 oktober 2010 voor de master-studenten van de opleiding Pers- en Communicatiewetenschappen in de Faculteit Politieke Wetenschappen van de universiteit Gent, in het kader van het college van prof. Karin Raeymaekers, over Oorsprong, rol en betekenis van Stichtingen rond kranten in België, Nederland, Frankrijk en het United Kingdom.

Lezing over 'The history of Medieval Ghent', in het kader van de Summer 2011 Travel/Study Course to the Netherlands, Belgium and Luxembourg, ingericht door de University of California at Berkeley, op bezoek te Gent onder leiding van prof. Jeroen Dewulf, op 27 juli 2011.

Voorzitterschap van de sessie over 'Princes souffrants et pédagogues' op het Internationaal Colloquium 'Le corps du Prince au coeur des rituels de la cour. Autour des travaux d'Agostino Paravicini Bagliani' (georganiseerd door de Université de liège, Katholieke Universiteit Leuven en Facultés Universitaires Saint-Louis, in Luik en Leuven) op 19 november 2011.

Lezing over 'Reizen en trafiek in de romantiek. De porseleinkaart als gids', op 20 november 2011, in het Liberaal Archief te Gent, op een zitting ingericht naar aanleiding van een tentoonstelling over dit thema bij de schenking van haar privé-collectie door mevrouw Rosa De Vriendt - Mores.

Gastcollege op 7 mei 2012 voor de derdejaars bachelor-studenten van de opleiding Geschiedenis in de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de universiteit Antwerpen, over 'Genade en ongenade in de middeleeuwen. Zoektochten naar het bewijs van schuld en onschuld'.

Lezing over 'The Medieval Face of Ghent', met bijhorende stadswandeling, voor een groep studenten van de University of California at Berkeley, in het kader van de Summer 2011 Travel/Study Course to the Netherlands, Belgium and Luxembourg, ingericht door de University of California at Berkeley, op bezoek te Gent onder leiding van prof. Jeroen Dewulf, te Gent, op 1 augustus 2012.

Lezing over 'De historische betekenis van de dagboeknotities van Lucien Brunin tijdens diens wereldreis in 1929-1930', op 16 april 2013, in het Liberaal archief te Gent, op een zitting ingericht naar aanleiding van de uitgave van 'Lucien Brunin. Un tour du monde, 1929-1930', in samenwerking van uitgeverij Academia Press met het Liberaal Archief.

Lezing over 'What is a medieval city? Ghent in the 15th century', met bijhorende stadswandeling, voor een groep studenten van de University of California at Berkeley, in het kader van de Summer 2013 Travel-Study Course to the Netherlands, Belgium and Luxembourg, ingericht door de University of California at Berkeley, op bezoek te Gent onder leiding van prof. Jeroen Dewulf, te Gent, op 2 augustus 2013.

Lezing over 'Violence et passion dans les lettres de rémission des ducs de Bourgogne. Le monde du théâtre', op 1 oktober 2013, in het kader van de 'cycle de séminaires organisé à l'Université Saint-Louis et à l'Université catholique de Louvain par le Centre belge d'études bourguignonnes 1400-1600', in de Salle des Examens. Université Saint-Louis te Brussel.

Deelname aan de opname voor TV-zender Cultuur 7 van een debat rond het thema 'Heeft het verleden toch nog een toekomst?', samen met de professoren Mark Eyskens, Frans Boenders en Willem Frijhoff, in de zalen van de Académie de langue et littérature françaises te Brussel, op 21 mei 2014.

Lezing over 'The remains of Ghent in the 14th - 15th centuries', in het kader van de zomer-cursus ingericht door de University of California at Berkeley, op bezoek te Gent onder leiding van prof. Jeroen Dewulf, op 1 augustus 2014.

Lezing over 'Notaries and petitioners of Burgundian pardon letters inspired fiction writers', op het colloquium 'The social fabric of the late medieval and early modern city. New approaches of pardon letters and other juridical sources', organized by the University of Antwerp (Centre for Urban History - BOFGOA project urban identities) and the University of Leuven (History Department), in Huis van t'Sestich te Leuven, op 19 september 2014.

Lezing over 'Het dunne waas tussen werkelijkheid en waarheid', voor Universiteit Derde Leeftijd te Roeselare, op 21 oktober 2014, in Cultureel Centrum De Spil.

Referent op de Round Table van het Internationaal Colloquium 'Mary of Burgundy. The Reign. The 'Persona' and the Legacy of a European Princess', in Brussel en Brugge, van 4 tot 7 maart 2015, met een statement over 'Pardon Letters offering an additional approach'.

Gastcollege aan Universiteit Gent, in het kader van de lessen 'Historical Anthropology of the Middle Ages and the Early Modern Period', voor studenten van UGent en van de Universsité Strasbourg, over 'Amplifying Voices by Pardon Letters in the 15th Century Burgundian Netherlands', op 1 April 2015.

Lezing, met stadswandeling, over 'Ghent in the days of Jan van Eyck', in het kader van de Summer Course for the Study of the Arts in Flanders, over 'The Age of Van Eyck in Context', zomer-cursus ingericht door Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden, in Gent, op 28 juni 2015.

Lezing over 'Ghent in the days of Jan van Eyck', in het kader van de zomer-cursus ingericht door de University of California at Berkeley, op bezoek te Gent onder leiding van prof. Jeroen Dewulf, op 29 juli 2015.

Gastcollege aan Universiteit Gent, in het kader van de lessen van Steven Vanderputten over typologie van de bronnen voor studenten van Bachelor 2 aan de UGent, over 'Misdaad en vergiffenis in de Bourgondische Nederlanden. Genadebrieven als onvolprezen bronnen', op 16 november 2015.

Lezing over 'Van Wauters tot Diplomata Belgica: korte geschiedenis van een langlopend project', tijdens de presentatie van de publicatie op internet van het project Diplomata Belgica,van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, op 16 november 2015 in het Rijksarchief te Gent.

Lezing over 'Aan tafel. Menu's uit de collectie van het Liberaal Archief', in het Liberaal Archief te Gent op 21 januari 2016.

Huldespeech voor Aurèle Looman, administrateur van het OSGG, tijdens de vergadering van OSGG (Oud-studenten Geschiedenis Universiteit Gent), in Het Pand, te Gent, op 16 april 2016.

Lezing over 'Uit goede bron. Het dunne waas tussen werkelijkheid en waarheid', voor Universiteit Derde Leeftijd van Thomas More Kempen, te Geel, op 19 april 2016, in Hogeschool Thomas More te Geel.

Lezing over de zin van het vak 'Historische Kritiek' in de opleiding van niet-historici, ter inleiding van de lezing 'Hoe ga je kritisch om met informatie?' van prof. Marc Boone, ingericht door de V.Z.W. Kortom, vereniging voor overheidscommunicatie, op 26 mei 2016, te Gent.

Lezing op 16 juni 2016, in het STAM te Gent, bij de presentatie voor de IUAP-groep Universiteit Gent van het boek 'Gouden eeuwen. Stad en samenleving in de Lage Landen, 1100-1600', Gent 2016, onder redactie van Anne-Laure Van Bruaene, Bruno Blondé en Marc Boone.

Lezing over 'Introduction to Medieval Ghent', in het kader van de zomer-cursus ingericht door de University of California at Berkeley, op bezoek te Gent onder leiding van prof. Esmée Van der Hoeven, op 27 juli 2016.

Lezing, met stadswandeling, over 'Medieval Ghent: an economic and cultural success story', in het kader van het internationaal Congres van Neerlandici, over verzamelhandschriften, 'Opera omnia en autoriteit', ingericht door Frank Willaert (Universiteit Antwerpen) en Eva Vandemeulebroecke (UGent), in Gent op 23 september 2016.

Stadswandeling, voor leraars neerlandici die deelnemen aan de nascholing 'Van perkament tot powerpoint', georganiseerd door de Vakgroep Nederlands aan de Universiteit Gent; historische duiding bijiconische locaties die verband houden met middeleeuwse literaire werken (St Pietersabdij, Gravensteen, het Pand, lokaal krant Vooruit, in Gent op 26 oktober 2016.

Gastcollege op 4 november 2016 voor de eerstejaars bachelor-studenten van de opleiding Geschiedenis in de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de universiteit Antwerpen, over 'Hertogelijke genadebrieven. Vensters op de 15e eeuwse samenleving'.

Lezing over 'Uit goede bron. Het dunne waas tussen werkelijkheid en waarheid', voor de vereniging Vlaamse Actieve Senioren, te Torhout, op 9 februari 2017.

Lezing over 'How to decode Medieval Ghent ?', in het kader van de zomer-cursus ingericht door de University of California at Berkeley, op bezoek te Gent onder leiding van prof. Esmée Van der Hoeven, op 26 juli 2017.

Deelname als lid van het panel in een debat 'Experts in editing from different disciplines and professional fields dissect and discuss the Pros and the Cons of Editing Medieval Documents', in het kader van de Autum School in Medieval Languages and Culture 2017, over 'Editing Medieval Texts. Techniques, Opportunities and Challenges', ingericht door het Henri Pirenne Institute for Medieval Studies at Ghent university, van 17 tot 20 oktober 2017.

Deelname aan een visitatie van het Liberaal Archief in Gent door een jury van het Ministerie van Cultuur, op 26 februari 2018.

Deelname aan overleg met de heer Sébastien de Valeriola in de Koninklijke Academie te Brussel over de digitale publicatie van de analyses van de Ieperse chrografen integraal op te nemen in de Diplomata Belgica van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, op 5 maart 2018.

Commentator op de lezingen van Mireille Pardon, Quentin Verreycken, Chanelle Delameilleure en Jonas Roelens, tijdens de workshop aan de KU Leuven, over 'The social history of crime in the fifteenth-century Low Countries', op 22 maart 2018.

Commentator bij de Tentoonstelling Stad en Universiteit. 200 Jaar Universiteit Gent, tijdens de Contactdag van het OSGG, in Stam te Gent, op 24 maart 2018.

Lezing over 'Uit goede bron. Het dunne waas tussen werkelijkheid en waarheid', voor de vereniging Vlaamse Actieve Senioren, te Brugge, op 4 april 2018.

Lezing over 'De lange loopbaan van Herman De Croo', tijdens de presentative van het boek 'Herman De Croo. Visionair liberal. 50 jaar in het Parlement. Een maatschappelijk bewogen leven', Brussel - Gent, 2018, in Autoworld, Brussel, op 12 juni 2018

Lezing, met stadswandeling, over 'Medieval Ghent: politics, economy, culture, ecclesiastical life', in het kader van 'A five-day journey through university libraries, archives and museums in Flanders', ingericht door Columbia University (Wijnie de Groot) en Ghent University (Els de Paermentier), voor studenten van Columbia, Berkeley, Harvard, Yale, Fordham, Washington en Cleveland, in Gent op 25 juni 2018.

Lezing over 'Ghent, one of Europe's most powerful cities in the Middle Ages', in het kader van de zomer-cursus ingericht door de University of California at Berkeley, op bezoek te Gent onder leiding van prof. Jeroen Dewulf, op 25 juli 2018.

Lezing over '65 jaar, méér dan een scharnierpunt', op 12 oktober 2018 in Sint-Martens-Latem, op uitnodiging van de Latemse seniorenadviesraad.

Lezing ter ere van prof. Dr. Hilde Symoens, naar aanleiding van haar 75e verjaardag, tijdens de huldezitting in de Koninklijke Vlaamse Academie van België, klasse der Menswetenschappen, op 17 november 2018.

Bespreking met doctoranda Chanelle Delameilleure, Katholieke Universiteit Leuven, over haar onderzoek over het tot stand komen van huwelijken in de late middeleeuwen, op 30 januari 2019.

Stadswandeling door middeleeuws Gent, met een groep van leraars van het Atheneum van Deinze op 21 maart 2019.

Lezing over vroeg-middeleeuws Gent, naar aanleiding van de presentatie van het boek van Frank Puylaert, 'De Hontevloed van 1134. De middeleeuwse verbinding van Gent met de zee', in de bibliotheek van het bisschoppelijk Sint-Baafshuis te Gent op 17 april 2019.

Inleiding van de sprekers, leiding van de discussies en conclusies van het colloquium aan de Universiteit Leuven, ingericht door Jelle Haemers en Chanelle Delameilleure, over 'Dealing with Marriage Disputes in Late Medieval Europe', op 9 en 10 mei 2019.

Deelname als discutant op studiedag van OSGG (Oud Studenten Geschiedenis Gent) over 'De Bourgondiërs herverteld', naar aanleiding van het verschijnen van het boek van Bart Van Loo, De Bourgondiërs. Aartsvaders van de Lage Landen, m.m.v. Wim Blockmans e.a., in Het Pand te Gent op 1 juni 2019.
Klik hier voor een videoclip.

Lezing over 'De Gouden Delta van de Bourgondische Nederlanden', als toespraak op de Academische Zitting ter gelegenheid van de Vlaamse Gemeenschap, op het stadhuis van Gent, op 10 juli 2019.


 3.3. Studie-activiteiten

Aanstelling in augustus 1999 als coördinator, samen met prof. Romain van Eenoo, van een nieuwe ‘Geschiedenis van Deinze’, in drie delen, onder auspiciën van de Kring voor Geschiedenis en Kunst van Deinze en de Leiestreek (zie 6.1., # 45 en 48) .

Archief- en bibliotheekreizen in binnenland van 1954 tot 2005 : in Gent, Brussel, Brugge, Kortrijk, Oudenaarde, Nieuwpoort, Mons, Heverlee, Tongerlo, Averbode, Antwerpen, Doornik, Bornem (abdij), Aalst, Drongen, Ieper, Veurne, Harelbeke, Mechelen, Diksmuide, Leuven.


 3.4. Internationale samenwerking RU Gent via Erasmus en Tempus

Lezing op 11 februari 1985 te Gent n.a.v. de Poolse Dagen aan de R.U.-Gent over "Nederlands-Poolse Kulturele ontmoetingen".

Voorzitter van de Erasmus Intensive Course on Urban History (Erasmusprogramma o.l.v. P. Clark, Leicester), gehouden te Leuven van 2 tot 13 april 1991 over "Town and Countryside from the Middle Ages to the Industrial Revolution".

Deelname aan Tempus-meeting te Leuven op 7 april 1991 met het oog op de uitbreiding van het Erasmusprogramma over Urban History (P. Clark, Leicester) tot universiteiten in Polen en Hongarije.

Deelname aan Tempus-meeting te Budapest op 2 tot 5 mei 1991 met het oog op uitbreiding van het Erasmusprogramma naar Oost-Europa, nl. de universiteiten van Budapest en Warschau, in tweede fase tot universiteiten van Debrecen en Poznan ; voorbereiding van zomercursus voor Oost-Europese studenten in Budapest in juli 1992.

Organisatie van de vergaderingen van de Erasmus- en Tempus-comités over stadsgeschiedenis, o.l.v. Peter Clark (Leicester, U.K.), te Gent op 11 en 12 september 1992.

Organisatie van een Erasmus-U.S. Meeting te Gent op 11 en 12 januari 1994 met vertegenwoordigers van de V.S. universiteiten van Chapel Hill en William and Mary, en met de European Liaison Officer van de Universiteit Gent (mevr. L. Van den Bossche-Bracke) en de directeur van het Centre for Languages van de UG met het oog op het organiseren van uitwisseling studenten tussen de V.S. en Europa.

Organisator en mede-chairman van het Wetenschappelijk Colloquium ingericht te Gent van 22 tot 24 april 1994 door het Europees onderzoeksproject Human Capital and Mobility, over 'Urbanisation and Desurbanisation'; van Gentse zijde werden lezingen gegeven door P. Stabel, E. Vanhaute en B. Blondé.

Organisator van de 'Intensive Course' van het Erasmus-programma 'Urban History' (leiding prof. P. Clark, Leicester), te Gent van 3 tot 12 april 1995, met professoren en studenten uit Santander, Leuven, Leiden, Leicester, Strasbourg, Berlijn, William and Mary (Williamsburg) en Chapel Hill (North Carolina), over 'Cities and Industries in the Western World :from the 15 th. to the 19 th. Century'.


 3.5. Medewerking aan tentoonstellingen

Lezing in de Centrale Universiteitsbibliotheek te Gent over "Huizinga in de geschiedschrijving der 20ste eeuw", naar aanleiding van een tentoonstelling over Huizinga (maart 1973).

Toezichthouder op de voorbereiding van de wetenschappelijke tentoonstelling over 'De armoede in onze gewesten van de middeleeuwen tot nu', ingericht door het Algemeen Rijksarchief te Brussel, en geopend op 20 december 1991. Vermelding in publicatie : L. de Mecheleer, De armoede in onze gewesten van de middeleeuwen tot nu, Brussel, 1991.

Lezing over 'Het onderwijsconflict als breuklijn in de Belgische politiek in de 19de en 20ste eeuw', op 14 oktober 1998 te Gent, naar aanleiding van de tentoonstelling ingericht in het Museum van de Vlaamse Sociale Strijd.

Aanstelling in december 2002 als lid van het Scientific Committee, onder leiding van dr. Dagmar Eichberger, ter voorbereiding van een tentoonstelling, een boekpublicatie en een internationaal colloquium, te Mechelen onder de titel ‘Women of Distinction. Margaret of York and Margaret of Austria’. Deelname aan het Scientific Committee, onder leiding van dr. Dagmar Eichberger, op 23 januari en 23 april 2005 (zie 6.3., # 418 - 421).

Lezing over ‘De beoefening van de mediëvistiek te Gent tussen 1817 en 1914’, bij de opening van de tentoonstelling ingericht door het Einhard-Instituut van de Universiteit Gent, over ‘Van Romantiek naar Wetenschap, een hobbelig parcours. Een eeuw mediëvisten aan de Gentse universiteit (1817-1914)’, op 25 februari 2005 (zie 6.3., # 403 tot 412).

Wetenschappelijk advies voor de tentoonstelling ‘Undercover. 175 jaar Veilgheid van de Staat’, ingericht in het Algemeen Rijksarchief te Brussel door de diensten van de Belgische Staatsveiligheid, geopend op 7 november 2005.

Deelname aan vergaderingen op 16 juni 2005 en 26 oktober 2006 ter voorbereiding, als lid van de Werkgroep Museum Vlaamse Strijd, onder auspiciën van de provincie Oost-Vlaanderen, van een tentoonstelling in te richten in 2008 door het Liberaal Archief rond het thema 'Blauw vertier. De vrijetijdsbesteding in Vlaanderen in de tweede helft van de 19e eeuw'.

Deelname aan de vergadering op 27 november 2007 en 2 december 2008 ter voorbereiding, als lid van de Werkgroep Museum Vlaamse Strijd, onder auspiciën van de provincie Oost-Vlaanderen, van een tentoonstelling in te richten in 2009 door het Liberaal Archief rond het thema 'Blauw vertier. De vrijetijdsbesteding in Vlaanderen in de tweede helft van de 19e eeuw'.

Deelname aan de vergadering op 7 november 2013 en 27 november 2014 ter voorbereiding, als lid van de Werkgroep Museum Vlaamse Strijd, onder auspiciën van de provincie Oost-Vlaanderen, van een tentoonstelling in te richten in 2015 door het Liberaal Archief rond het thema 'Rituelen en tradities rond sterven, begraven en herdenken in de 19e en 20e eeuw'.


 3.6. Jurylid doctoraten

Jurylid als promotor van het doctoraat van Peter Stabel 1994Jurylid als promotor van doctoraten aan de RU Gent, van Wim Blockmans (1973), Paul de Ridder (1977), Maurice Vandermaesen (1977), Thérèse de Hemptinne (1978), Cyriel Vleeschouwers (1986), Marc Boone (1987), Jan van Gerven (1989), Antoine Zoete (1990), Marianne Danneel (1992), Peter Stabel (1994), Godfried Croenen (1996), Anke Greve (1998) en Myriam Carlier (1998). Voor titels, zie : A. Loo man, Adresboek van het OSGG (Oud-studenten geschiedenis Universiteit Gent), Gent, 2001.

Jurylid voor het doctoraat van Benoit-M. Tock, over "Une chancellerie épiscopale au XIIe siècle: le cas d'Arras", verdedigd aan de Université Catholique de Louvain, Faculté de Philosophie et Lettres, te Louvain-la-Neuve op 7 februari 1990.

Jurylid voor het doctoraat van mevr. Karin van Honacker, over "Kollektieve akties in het hertogdom Brabant. Locale weerstand tegen de groeiende impact van het centraal gezag : Brussel, Antwerpen en Leuven in de 17de en 18de eeuw", verdedigd aan de Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, op 13 maart 1991.

Jurylid voor het doctoraat van Michel Oosterbosch, over "Het openbare notariaat in Antwerpen tijdens de late middeleeuwen (1314-1531). Een institutionele en prosopografische studie in Europees perspectief", verdedigd aan de Katholieke Universiteit Leuven, op 14 oktober 1992.

Jurylid voor het doctoraat van de h. Dirk Heirbaut, over "Het vroege Vlaamse leenrecht circa 1000 - 1305", verdedigd aan de Universiteit Gent, Faculteit Rechten, in 1997.

Jurylid voor het doctoraat van de h. Filip van Tricht, over "De Latijnse renovatio van Byzantium : het keizerrijk van Konstantinopel (1204-1261)’, verdedigd aan de Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, op 21 mei 2003.

Jurylid voor het doctoraat van mevrouw Laura Galoppini, over "Mercanti Toscani e Bruges nel Tardo Medievo’, verdedigd aan de Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, op 24 september 2003.

Jurylid voor het doctoraat van Frederik Buylaert, over "Eeuwen van ambitie. Edelen, steden en sociale mobiliteit in laatmiddeleeuws Vlaanderen', verdedigd aan de Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, op 18 december 2008.

Jurylid voor het doctoraat van Valeria Van Camp, over "De oorkonden en de kanselarij van de graven van Henegouwen, Holland en Zeeland. Schriftelijke communicatie tijdens een personele unie: Henegouwen, 1280-1345", verdedigd aan de Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, op 12 februari 2010.

Jurylid voor het doctoraat van Els de Paermentier, over "In cuius rei testimonium et firmitatem. Oorkonden en kanselarijwerking in de entourage van de graven en gravinnen van Vlaanderen en Henegouwen (1191-1244)", verdedigd aan de Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, op 18 november 2010.

Jurylid voor het doctoraat van Hannes Lowagie, over " Met brieven an de wet. Een studie van het stedelijk briefverkeer in het laatmiddeleeuwse graafschap Vlaanderen", verdedigd aan de Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, op 26 januari 2012.

Jurylid voor het doctoraat van Jonas Braekevelt, over "Un prince de justice. Vorstelijke wetgeving, soevereiniteit en staatsvorming in het graafschap Vlaanderen tijdens de regering van Filips de Goede (1419-1467)", verdedigd aan de Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, op 7 maart 2013.

Jurylid voor het doctoraat van Anke De Meyer, over "Tot synder goeden fame ende name. De 'self-fashioning' van Mechelse en Brugse stedelingen in de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne genadebrieven", verdedigd aan de Universiteit Antwerpen Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, op 17 september 2014.

Jurylid voor het doctoraat van Tineke Van Gassen, 'Het documentaire geheugen van een middeleeuwse grootstad : ontwikkeling en betekenis van de Gentse archieven', verdedigd aan de Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, op 18 april 2017.

Jurylid voor het doctoraat van Sarah Keymeulen, 'Het fenomeen Pirenne. De geschiedenis van een reputatie', verdedigd aan de Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, op 7 juni 2017.


Home | Levensloop | Buitenland | Binnenland | Leiding van wetenschappelijke projecten | Wetenschap en maatschappij | Publicaties | Digitaal voorhanden publicaties