Home | Levensloop | Buitenland | Binnenland | Leiding van wetenschappelijke projecten | Wetenschap en maatschappij | Publicaties | Digitaal voorhanden publicaties


4. LEIDING VAN WETENSCHAPPELIJKE PROJECTEN

4.1. NFWO en Kollektief Fonds Wetenschappelijk Onderzoek

4.2. Onderzoek via IUAP (Interuniversitaire attractiepolen)

4.3. Koninklijke Commissie voor Geschiedenis

 

 4.1. NFWO en Kollektief Fonds Wetenschappelijk Onderzoek

"Krediet aan Navorsers" van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (1 oktober 1963) met het oog op de voorbereiding van een : "Paleografische studie tot het bepalen van moment en plaats van overgang van karolingische naar gotieke minuskel, en van de wegen langs waar het nieuwe schrifttype zich in West-Europa heeft verspreid". Dit project leidde tot de creatie van een databank aan de Universiteit Gent, vakgroep middeleeuwen, van foto’s van originelen uit de Nederlanden van de 9e eeuw tot 1225 (zie een analyse van de inhoud in : 6.3. 197 : ‘Le fonds photographique des chartes concernant les principautés des Pays-Bas avant 1225 et son traitement par ordinateur’, in : P. RÜCK, Fotografische Sammlungen mittelalterlichen Urkunden in Europa, bd. I, Sigmaringen, 1989, pp. 131-136. De collectie fiches en foto's werd operationeel gemaakt in het digitale programma ‘Nieuwe Wauters’, i.s.m. Cetedoc (Louvain-la-Neuve), en uitgegeven door de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis als ‘Thesaurus diplomaticus’ (zie hieronder: 4.3) (publicaties hierover, zie ook 6.3., #160 en 186 en 6.1., # 34).

Leiding samen met prof. R. Van Uytven en prof. E. Van Cauwenberghe, van een FKFO-project over "Sociale structuren en topografie van de armoede en rijkdom in de steden van Vlaanderen en Brabant van de 14de tot de 16de eeuw" (van 1983 tot 1986) (zie publicatie : 6.2., # 9).

Krediet aan Navorsers van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek met het oog op het aanleggen van een databank van regesten van uitgegeven en onuitgegeven oorkonden van voor 1200 in de Zuidelijke Nederlanden ('Nieuwe Wauters'), vanaf oktober 1987 (zie 6.3, # 160, 162. 170, 184, 186, 197, 208).

Leiding samen met prof. H. Van der Wee, R. Van Uytven en E. Van Cauwenberghe, van het FKFO-project ‘Een verklarend model van de sociale structuren en van de economische functies in de Vlaamse en Brabantse steden van de late middeleeuwen en nieuwe tijd : dynamiek en verstarring binnen het stedelijk netwerk van de Nederlanden (1987 tot 1992)’. – In dit kader medeorganisator aan de Universiteit te Leuven van het colloquium "Dynamics and Stagnation within the urban network of the Netherlands" op 28 oktober 1989, i.s.m. prof. L. Hollen-Lees (Univ. of Penn, Philadelphia). – In dit kader organisator van het colloquium over "Marriage and Social Mobility in the Late Middle Ages" te Gent op 18 april 1988, Hieruit voortvloeiende publicatie: Marriage and Social Mobility in the Late Middle Ages. Mariage et mobilité sociale au bas moyen âge, Gent, 1989 ; zie ook 6.2., # 10 en 13).

Krediet aan Navorsers van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, met het oog op het aanleggen van een databank met de regesten van de onuitgegeven en uitgegeven oorkonden in de Zuidelijke Nederlanden voor 1200 ('Nieuwe Wauters'), vanaf oktober 1990, ter opvolging van een vorig Krediet in 1987 (zie 6.1., # 34 ; 6.2., #11 ; 6.3., # 209, 219, 236, 241, 249, 256 en 266).

Krediet aan Navorsers van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek voor het aanleggen van een databank van regesten van onuitgegeven en uitgegeven oorkonden tussen 1200 en 1250 in de Zuidelijke Nederlanden ('Nieuwe Wauters'), vanaf oktober 1993, ter aanvulling bij het vorig door het NFWO in 1987 en 1990 gesponsorde project voor de oorkonden van voor 1200 (zie 6.1., # 34 ; 6.2., #11 ; 6.3., # 209, 219, 236, 241, 249, 256 en 266). Publ. : Répertoire des documents diplomatiques belges antérieurs à 1200 ('Nouveau Wauters'). Microfiches (analyses des documents)- Bibliographie - Index topographique (3 vol.) - Table Onomastique ; Bruxelles-Louvain la Neuve, ed. Koninklijke Commissie voor Geschiedenis-Cetedoc, 1989.

Krediet aan Navorsers van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, verleend in oktober 1994, met het oog op de uitgave van de oorkonden van de graven van Henegouwen Boudewijn V en VI (1171-1205), in de lijn van de editie van de oorkonden der graven van Vlaanderen in dezelfde periode (publicatie : boeken 3, 5, 6).

Kollektief Belgisch-Nederlands onderzoeksproject (1994-1997) over "De bestuurlijke elite van de Bourgondische- Habsburgse staat in de Nederlanden (eind 14de - ca. 1530) als instrument van integratie", in samenwerking van de Universiteiten Gent (M. Boone en W. Prevenier), Leiden (W. Blockmans) en Vrije Universiteit Amsterdam (H. De Ridder-Symoens), in uitvoering van het GENT-akkoord en het samenwerkingsverband tussen N.F.W.O (Brussel) en N.W.O. (Den Haag). Werkvergadering van het Belgisch-Nederlands onderzoeksproject 'Bestuurlijke elite van de Bourgondische - Habsburgse Staat in de Nederlanden' te Gent (21 maart 1995).

Krediet aan Navorsers van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (Vlaanderen) met het oog op het aanleggen van een databank van regesten van uitgegeven en onuitgegeven oorkonden van voor 1250 in de Zuidelijke Nederlanden ('Nieuwe Wauters'), vanaf oktober 1996. Publicatie : Thesaurus Diplomaticus. Guide de l'utilisateur. CD-Rom. Ed. : Cetedoc. Comité national du Latin médiéval. Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, [Turnhout], 1997 (in samenwerking met Paul Tombeur, Philippe Demonty en Marie-Paul Laviolette).

Krediet aan Navorsers van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (Vlaanderen), verleend in oktober 1997, "Teksteditie van de oorkonden van de graven van Henegouwen Boudewijn V en VI, met een diplomatische en paleografische inleiding, en met een analyse van de werking van hun kanselarij (1171-1205)". Een exemplaar van de digitale publicatie ligt ter inzage op de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Hertogsstraat 1, 1000 Brussel.

Krediet aan Navorsers van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (Vlaanderen), verleend in juni 1998, met ingang van 1 januari 1999, over "Kritische en geannoteerde uitgave van de rekeningen van de Argentier onder hertog Karel de Stoute, 1468-1470" (Zie 6.3., # 375).


 4.2. Onderzoek via IUAP (Interuniversitaire attractiepolen)

Aanstelling tot directeur van het IUAP-project (Interuniversitaire attractiepolen ingericht door de diensten Programmatie van het Wetenschapsbeleid), over "Stedelijke samenleving in de Late Middeleeuwen", in december 1990. Dit project is geconcentreerd rond drie thema's : Stedelijke netwerken, sociale mobiliteit, onderzoek van stedelijke elites en hun financieel en bestuurlijk optreden. Een eerste congres in het kader van dit project ging door te Gent op 28 april 1992 over "Les anciens centres drapiers des Pays-Bas". Een tweede congres greep plaats in Louvain-la-Neuve, op 7-9 oktober 1993, over "Les métiers au moyen-âge. Aspects économiques et sociaux" .

Organisatie van internationaal colloquium ingericht door het IUAP "Stedelijk samenleving in de late middeleeuwen" aan de Universiteit Gent op 28 april 1992 over : "Les anciens centres drapiers des Pays-Bas : débouchés et stratégie de survie (14e-16e siècles)", met medewerking van specialisten uit België, Nederland, Engeland, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten (zie 6.2., # 14).

Mede-organisator, met prof. dr. J.P. Sosson, van het internationaal colloquium georganiseerd in samenwerking door de IUAP Gent en Louvain, over "Les métiers au moyen âge. Aspects économiques et sociaux" te Louvain-la-Neuve van 7 tot 9 oktober 1993 (publicatie : P. Lambrechts, J.P. Sosson (ed.), Les métiers au moyen âge. Aspects économiques et sociaux, Louvain-la-Neuve, Publ. de l'Institut d'Etudes Médiévales, 1994, XII-430 pp.).

Werkvergadering van de twee groepen van het I.U.A.P.- project over 'Stedelijke samenleving in de middeleeuwen' te Louvain-la-Neuve op 8 februari 1994, ter voorbereiding van het congres over financiële geschiedenis in 1995, en met rapporten over het lopend onderzoek van de medewerkers, mevr. P. Lambrechts, A. Greve, M. Carlier en de h. P. Stabel.

Werkvergadering van de twee groepen van het IUAP - project 'Stedelijke samenleving in de middeleeuwen' te Gent op 17 maart 1995, ter voorbereiding van het Colloquium te Gent (mei 1995) over 'Public and private Finances in the Late Middle Ages'.

Organisator en voorzitter van het internationaal congres ingericht door het IUAP - project 'Stedelijke samenleving in de middeleeuwen' te Gent van 4 tot 6 mei 1995, over 'Public and private Finances in the Late Middle Ages'. Publicatie : 6.2., # 26.

Organisator, inleider en voorzitter van de zitting van de internationale Table Ronde, georganiseerd te Gent op 13 en 14 october 1995, in samenwerking met R. Descimon van de Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris), het N.F.W.O. (M. Boone) en het IUAP programma van W. Prevenier en J.P. Sosson (Gent - Louvain-la-Neuve), over "Statuts individuels, statuts corporatifs et statuts judiciaires dans les villes européennes (moyen âge et temps modernes)". Publicatie : 6.2., # 27.

Organisator van het internationaal colloquium van het IUAP-programma (Gent - Louvain-la-Neuve) rond het thema 'In het hart of in de marge van de laatmiddeleeuwse stedelijke samenleving' gehouden te Gent op 22 en 23 augustus 1996 ; voorbrengen van de conclusies van het colloquium. Publicatie : 6.2., # 29.

Leiding van de tweede fase van het IUAP-project (Interuniversitaire attractiepolen) ingericht door de diensten Programmatie van het Wetenschapsbeleid, over het thema "Stedelijke samenleving in de Late Middeleeuwen", vanaf januari 1997 tot december 2001.

Organisator, inleider en voorzitter van het internationaal congres ingericht door het IUAP-project 'Stedelijke samenleving in de middeleeuwen' te Gent en Antwerpen van 12 tot 13 december 1997, over 'International Trade in the Low Countries (14 th - 16 th Centuries). Merchants, Organisation and Infrastructure'.

Organisator, inleider en voorzitter van het internationaal congres ingericht door het IUAP-project over « La diplomatique urbaine en Europe au moyen âge », te Gent van 25 tot 29 augustus 1998. Dit was tevens het internationaal congres van de Commission internationale de Diplomatique. Publicatie : 6.1., # 41.

Lezing op 16 juni 2016, in het STAM te Gent, bij de presentatie voor de IUAP-groep Universiteit Gent van het boek 'Gouden eeuwen. Stad en samenleving in de Lage Landen, 1100-1600', Gent 2016, onder redactie van Anne-Laure Van Bruaene, Bruno Blondé en Marc Boone.


 4.3. Koninklijke Commissie voor Geschiedenis

Belast door de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis met de voorbereiding van een kritische tekstuitgave der oorkonden van de graven Boudewijn VIII en IX van Vlaanderen, en van de Chartes des Comtes de Hainaut : Baudouin VI (1195-1205), in de reeks "Akten der Belgische vorsten" (1957). Het eerste project is verschenen (zie publ. in boekvorm 3,5,6). Voor het tweede : zie hierboven onder 4.1.

Lid van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis benoemd op vanaf 20 juni 1981 (KB 8 maart 1983) en secretaris-penningmeester vanaf 27 februari 1982.

Leiding vanaf 1983 van een project tot het aanleggen van een databank waarin de regesten van alle onuitgegeven en onuitgegeven oorkonden van voor 1350 in de Zuidelijke Nederlanden gestockeerd worden, en via CD Rom consulteerbaar gemaakt worden; dit project is een samenwerking van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis en Cetedoc (Louvain la Neuve), met steun van het N.F.W.O. P. Tombeur van Cetedoc is mede-coördinator (zie : 6.3., # 186).

Lezing over 'Het beleid inzake het uitgeven van historische teksten door de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis', op een bijeenkomst van de Vereniging Levend Archief van het Brugse Stadsarchief, te Brugge, op 29 februari 1996, naar aanleiding van de uitgave van de middeleeuwse stadsrekeningen van Brugge (zie : 6.3. # 308).

Lezing over de betekenis van het uitgeven van recente historische bronnen en van ego-documenten op de persconferentie georganiseerd door de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis en het Centrum voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, naar aanleiding van de presentatie van de uitgave van de tekst van E. Calembert over zijn verblijf in het kamp van Flossenburg tijdens Wereldoorlog II, te Brussel op 8 mei 1996.

Lezing aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve over 'De wetenschappelijke betekenis van de digitale versie van de databank van de oorkonden in de Zuidelijke Nederlanden van voor 1200 (=de Nieuwe Wauters)', op 1 april 1998, naar aanleiding van de presentatie van de CD-Rom 'Thesaurus Diplomaticus' en de 'Guide de l'utilisateur', een co-productie van het Cetedoc, het Comité national du Latin médiéval en de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.

Lezing over 'Van Wauters tot Diplomata Belgica: korte geschiedenis van een langlopend project', tijdens de presentatie van de publicatie op internet van het project Diplomata Belgica,van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, op 16 november 2015 in het Rijksarchief te Gent.

Deelname aan overleg met de heer Sébastien de Valeriola in de Koninklijke Academie te Brussel over de digitale publicatie van de analyses van de Ieperse chrografen integraal op te nemen in de Diplomata Belgica van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, op 5 maart 2018.


Home | Levensloop | Buitenland | Binnenland | Leiding van wetenschappelijke projecten | Wetenschap en maatschappij | Publicaties | Digitaal voorhanden publicaties